• હેડ_બેનર_01

રંગ

રંગ

બીજો C રંગ માટે વપરાય છે.અને તમારા માણસ દ્વારા બનાવેલા હીરાની પસંદગી કરતી વખતે તમારે તેની સમજ હોવી જોઈએ.તમને લાગે છે કે તે લાલ, નારંગી અને લીલા જેવા રંગોનો સંદર્ભ આપે છે.જો કે, આ કેસ નથી.

લેબમાં હીરાનો કલર બનાવ્યો એ છે રત્નમાં હાજર રંગનો અભાવ!

જ્વેલર્સ લેબ હીરાને કલર કરવા માટે ઇન્ટરનેશનલ જેમોલોજિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (IGI) દ્વારા બનાવવામાં આવેલ D થી Z સ્કેલનો ઉપયોગ કરે છે.
જ્યાં સુધી તમે Z અક્ષર સુધી પહોંચો ત્યાં સુધી તેને D - E - F - G તરીકે વિચારો.

D - E - F હીરા રંગહીન રત્નો છે.

G - H - I - J લગભગ રંગહીન રત્નો છે.

K - L આછા રંગના રત્નો છે.

N - R એ એવા રત્નો છે જેમાં ધ્યાનપાત્ર રંગીન રંગ હોય છે.

S - Z એ ઓળખી શકાય તેવા રંગીન ટિન્ટવાળા રત્નો છે.

શિક્ષણ (2)